Kuvataideterapia

Kuvataideterapiaa toteutetaan Suomessa sekä kuvataidepsykoterapiana että kuvataideterapiana. Molemmissa terapiamuodoissa vuorovaikutus yksilön tai ryhmän ja terapeutin välillä tapahtuu yhdistämällä kuvallinen ja sanallinen ilmaisu: mielikuvat, kokemukset ja tunteet saavat konkreettisen hahmon kuvataiteen menetelmillä. Lisäksi kuvataidetta käytetään osana monitaiteista ekspressiivistä taideterapiaa.

Taideterapia-alan neuvottelukunta – Taiten ry.

Taideterapia-alan neuvottelukunta – Taiten ry. aloitti toimintansa vuonna 2006, virallisesti yhdistys rekisteröitiin vuonna 2013. Taiten ry. on voittoa tavoittelematon yhdistys, jonka tarkoituksena on luoda, ylläpitää ja kehittää taideterapia-alan eri suuntausten ja koulutusyhteisöjen vuorovaikutusta ja yhteistyötä.

Taiten ry. pyrkii määrittämään ja luomaan ehdotuksia taideterapia-alan eri tasoisten koulutusten vähimmäiskriteereiksi ja niitä vastaaviksi nimikkeiksi. Taiten ry. antaa taideterapia-alaa ja koulutuksia koskevia lausuntoja ja ohjausta sekä osallistuu kotimaisten ja kansainvälisten koulutustilaisuuksien, työpajojen, seminaarien ja konferenssien järjestämiseen. Taiten ry. edistää taideterapia-alan tieteellistä tutkimusta (muun muassa vaikuttavuuden tutkiminen), tekee tunnetuksi taideterapia-alaa (esimerkiksi yhteiskunnallinen vaikuttaminen) sekä ylläpitää ja kehittää kansainvälisiä yhteyksiä ja verkostoja (kuten EFAT ja ECArTE).

Taiten ry:n jäseneksi voivat hakea alan oikeuskelpoiset koulutusyhteisöt ja -tahot sekä alan tutkimuksen asiantuntijat ja oikeuskelpoiset yhteisöt, jotka hyväksyvät yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt. Neuvottelukuntaan voi ottaa yhteyttä jäsenjärjestöjen kautta.

Tällä hetkellä jäsenjärjestöjä ovat:

Suomen Kuvataidepsykoterapeuttien Liitto ry: www.kuvataidepsykoterapia.fi

Suomen Kuvataidepsykoterapia ry: suomenkuvataidepsykoterapia.fi 

Roiha-instituutti: https://www.roihainstituutti.fi

Satakunnan ammattikorkeakoulu (SAMK): www.samk.fi

Inartes Instituutti: www.inartes.fi

Alla Taiten ry:n jäsenjärjestöjen koulutuskuvaukset ja linkit koulutusten sivuille.

Kuvataidepsykoterapia

Ammattinimikkeen edistäminen Taideterapiat sote-uudistuksessa

AJANKOHTAISTA

Kuvataidepsykoterapia on psykoterapian muoto, joka perustuu psykoterapian teorianmuodostukseen ja tutkittuun tietoon. Kuvataidepsykoterapeutit ovat Valviran rekisteröimiä ja valvomia nimikesuojattuja psykoterapeutteja.
Kuvataidepsykoterapiakoulutukset noudattavat Valtioneuvoston asetusta (VNA 1120/2010 2 a§) Psykoterapeutin ammattinimikkeen käyttöoikeuteen johtavasta koulutuksesta ja Valtakunnallisen yliopistollisen psykoterapeuttikoulutus- konsortion asettamia sisältö- ja laajuusvaatimuksia.

Kuvataidepsykoterapian koulutuksia järjestävät Suomen Kuvataidepsykoterapeuttien Liitto ry. https://www.kuvataidepsykoterapia.fi/koulutus/ ja Suomen Kuvataidepsykoterapia ry https://suomenkuvataidepsykoterapia.fi/koulutus/ yliopistollisessa yhteistyössä. Niiden pohjakoulutus- ja työkokemusvaatimukset vastaavat psykoterapiakoulutuksia.

Suomen Kuvataidepsykoterapeuttien Liitto on järjestänyt vuodesta 1974 alkaen kuvataidepsykoterapiakoulutuksia (72 op) yhteistyössä Taideteollisen korkeakoulun ja Suomen Mielenterveysseuran kanssa. Lisäksi Liitto toteuttaa Jyväskylän yliopiston hyväksymää integratiivista kuvataidepsykoterapeuttien kouluttajapsykoterapeuttikoulutusta (38 op).

Suomen Kuvataidepsykoterapia ry on järjestänyt vuodesta 1990 alkaen psykodynaamisen psykoterapeuttikoulutuksen suorittaneille Kuvataidepsykoterapiakoulutusta 60 op (aikaisemmin taidepsykoterapeuttikoulutus) sekä yhdistyksen omana toimintana että yhteistyössä Helsingin yliopiston Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenian kanssa.

Suomen Kuvataidepsykoterapia ry järjesti yhteistyössä Turun yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan kanssa Aikuisten psykoanalyyttinen yksilöpsykoterapeutti- ja kuvataidepsykoterapeuttikoulutusohjelman (98 op) v. 2014–2018. Seuraavan Aikuisten psykoanalyyttisen yksilöpsykoterapian ja kuvataidepsykoterapian koulutusohjelman (100 op) Suomen Kuvataidepsykoterapia ry järjestää yhteistyössä Itä-Suomen yliopiston kanssa v. 2024-2028

Kuvataideterapia

Kolmevuotista ryhmätaideterapian ammatillista täydennyskoulutusta järjestää Roiha- instituutti. (www.roihainstituutti.fi) Taideperustaisen taideterapian koulutuksen pääsyvaatimuksena on vähintään amk-tasoinen terveydenhuollon, sosiaalialan, kasvatuksen tai taiteen alan tutkinto, kahden vuoden työkokemus sekä vähintään 10 op laajuiset edeltävät taideterapian opinnot. Koulutusta on järjestetty vuodesta 2012 alkaen ensin Aalto-yliopiston täydennyskoulutuskeskusken Aalto Pro:n koulutuksena ja vuodesta 2017 alkaen Roiha- instituutissa 90 op laajuisena.

Satakunnan ammattikorkeakoulussa (SAMK) on järjestetty vuodesta 1994 alkaen kuvataideterapiakoulutusta kesäkouluina ja erikoistumisopintoina. Kuvataideterapiakoulutus sisällytettiin sosionomikoulutukseen vuonna 2006. Vuodesta 2015 lähtien on koulutettu kuvataideterapeuttista menetelmää käyttäviä sosionomeja (AMK). Koulutuksessa suoritetaan vaihtoehtoiset ammattiopinnot, joissa syvennytään kuvataideterapeuttisen menetelmän taustoihin ja menetelmän soveltamiseen sekä teoriassa että käytännössä (45 op/210 op). Opinnot suoritettuaan opiskelija on perehtynyt kuvataideterapeuttisen menetelmän keskeisiin teoreettisiin lähtökohtiin sekä osaa soveltaa menetelmää asiakastyössä erilaisissa sosiaalialan toimintaympäristöissä ja eri ikäryhmillä. https://www.samk.fi/opiskelu/hae-opiskelijaksi/amk- tutkinto/sosiaaliala_monimuoto/

Suomen Kuvataidepsykoterapia ry on järjestänyt yhteistyössä Helsingin yliopiston koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenian kanssa sosiaali- ja terveydenhoitoalan vähintään amk-koulutuksen saaneille Kuvataideterapian täydennyskoulutusta (80 op) vuodesta 2002.

Ekspressiivinen taideterapia

Ekspressiivinen taideterapia on monitaiteinen terapiamuoto, jossa käytetään kaikkia taiteen ilmaisumuotoja. Suomessa ekspressiivistä taideterapiaa voi opiskella Inartes Instituutissa 1–4 vuotta (20 op–160 op). Koulutus on tarkoitettu sote-alan, opetuksen ja kasvatuksen, taiteen tai muun soveltuvan alan pohjakoulutuksen saaneille opiskelijoille.

Inartes Instituutti on perustettu vuonna 1999 ja se on Sveitsissä sijaitsevan European Graduate Schoolin yhteistyökumppani. Inartesissa suoritetut opinnot hyväksytään osaksi EGS:n maisteriopintoja. Mikäli opiskelijalla on aiemmin suoritettu soveltuvan alan maisterintutkinto, hän voi Inartesin koulutusohjelman suoritettuaan hakea European Graduate Schoolin CAGS- koulutukseen sekä sen jälkeen PhD-opintoihin. www.inartes.fi